Mini

300.000

Một tháng
Lưu trữ không giới hạn Không giới hạn danh mục
Không phí giao dịch
100 Sản phẩm
Tính năng nổi bật:
Hỗ trợ 24/7
1GB Băng thông
Giao diện "Responsive"
Ứng dụng Slideshow
Hỗ trợ di động
Cửa hàng Facebook
Liên kết mạng xã hội
Tự động tính thuế

Plus

735.000

Một tháng
Lưu trữ không giới hạn
Không phí giao dịch
1000 Sản phẩm
Tính năng nổi bật
Hỗ trợ 24/7
3GB Băng thông
Giao diện "Responsive"
Ứng dụng Slideshow
Hỗ trợ di động
Cửa hàng Facebook
Liên kết mạng xã hội
Tự động tính thuế
Báo cáo bỏ giỏ hàng
Xếp hạng và Đánh giá
Bản tin
Xuất/Nhập dữ liệu

Pro

1.575.000

Một tháng
Lưu trữ không giới hạn
Không phí giao dịch
10000 Sản phẩm
Tính năng nổi bật
Hỗ trợ 24/7
10GB Băng thông
Giao diện "Responsive"
Ứng dụng Slideshow
Hỗ trợ di động
Cửa hàng Facebook
Liên kết mạng xã hội
Tự động tính thuế
Báo cáo bỏ giỏ hàng
Xếp hạng và Đánh giá
Bản tin
CRM
Tích hợp eBay
Tích hợp Amazon
Truy cập API
Hợp đồng trong ngày
Quản lý khách hàng thường xuyên
Xử lý lô hàng lớn
Đặt hàng qua điện thoại

Premium

2.835.000

Một tháng
Lưu trữ không giới hạn
Không phí giao dịch
Không giới hạn sản phẩm
Tính năng nổi bật
Hỗ trợ 24/7
10GB Băng thông
Giao diện "Responsive"
Ứng dụng Slideshow
Hỗ trợ di động
Cửa hàng Facebook
Liên kết mạng xã hội
Tự động tính thuế
Báo cáo bỏ giỏ hàng
Xếp hạng và Đánh giá
Bản tin
CRM
Tích hợp eBay
Tích hợp Amazon
Truy cập API
Hợp đồng trong ngày
Quản lý khách hàng thường xuyên
Xử lý lô hàng lớn
Đặt hàng qua điện thoại
Xuất/Nhập dữ liệu
Quảng lý tài khoản